Cestovní agentura s affiliate programem

  • 212 248 988
  • info@fasttravel.cz

Všeobecné obchodní podmínky

 

 

 

 

Obchodní podmínky (dále také jako „OP“) představují jednu z forem nepřímých smluvních ujednání. Právní úprava ovšem neposkytuje bližší zákonnou definici tohoto pojmu. Jak již bylo uvedeno, jedná se o prostředek upravující vzájemná práva a povinnosti smluvních stran v různých situacích, které nebyly upraveny v textu samotné smlouvy. OP tedy především doplňují obsah smlouvy, jejíž jsou součástí. Obchodní podmínky je možné použít nejen v obchodních vztazích, ale právě také ve vztahu podnikatel – nepodnikatel u tzv. spotřebitelských smluv.
Pro určení, že se jedná o obchodní podmínky je rozhodující způsob, jakým se stávají součástí smlouvy. Obchodní podmínky se stanou součástí konkrétní smlouvy v okamžiku, kdy s tím obě smluvní strany projeví souhlas. Jejich podstatou je určení vzájemných práv a povinností smluvních stran pomocí pravidel, která nejsou obsažena ve vlastním textu smlouvy, ale strany ve smlouvě projeví shodnou vůli řídit se jimi. Obchodní podmínky tedy mají být zásadně aplikovány s přihlédnutím k obsahu konkrétní smlouvy.
Znění obchodních podmínek zpravidla v rámci procesu sjednávání smlouvy připravuje a předkládá jedna ze smluvních stran. Navrhovatel typicky předkládá smluvní podmínky, které používá pro větší počet uzavíraných smluv určitého druhu, aby si sjednotil právní režim daného druhu/ typu uzavíraných smluv.
Není tomu tak ale vždy, smluvní strany mohou také pro svůj smluvní vztah použít obchodní podmínky, jejichž znění vypracovala třetí osoba. Typicky se bude jednat o podmínky vypracované odbornými či zájmovými organizacemi různého druhu podle typu smlouvy. Příkladem mohou být tyto podmínky které Vám právě dnes navrhujeme:

 

 

 

 

 

 

Vytvářím objednávku...